774408664 info@brana-knihy.cz

Vítáme Vás v internetovém obchodě Nakladatelství Brána!

Reklamace

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady prodaného zboží a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP"), kterými se řídí vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v elektronickém knihkupectví fy Nakladatelství Brána, a.s., provozovaném na webových stránkách www.brana-knihy.cz Význam pojmů užitých v Reklamačním řádu je shodný s jejich významem ve VOP.

1. Záruční doba

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady Zboží, které se vyskytnou v záruční době a nemají charakter uvedený v odst. 2., bodu 2.4 tohoto článku. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí Zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do okamžiku, kdy je kupující povinen převzít vyměněné nebo opravené Zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného nebo opraveného Zboží.

1.2. Výměnu nebo odstranění vad Zboží v záruční době zajistí na prodávající na svůj náklad, přičemž případnou opravu Zboží zajistí prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých.

2. Oznámení vady a vyřízení reklamace

2.1. Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to pouze písemným oznámením doručeným do místa podnikání prodávajícího uvedeného v čl. I., odst. 1. VOP spolu s řádně vyplněným Reklamačním protokolem tvořícím Přílohu č. 1 Reklamačního řádu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku zjištění vady Zboží. Spolu s oznámení o reklamaci a Reklamačním protokolem je kupující povinen předložit doklad o zaplacení a dodání Zboží, jehož vady jsou reklamovány.

2.2. Týká-li se reklamace více kusů Zboží, je kupující povinen vyplnit pro každý reklamovaný kus samostatný Reklamační protokol. Reklamuje-li kupující jednotlivé kusy Zboží, které mu byly prodávajícím předány ve více dodávkách, je kupující povinen předložit doklady o zaplacení a dodání Zboží vztahující se ke každé dodávce.

2.3. < Kupující je povinen Zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nemá zjevné vady.

2.4. Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé po jeho předání kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.

2.5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Pokud se prodávající rozhodne vyřídit reklamaci Zboží uplatněnou kupujícím vrácením Zboží prodávajícímu a kupní ceny kupujícímu, je kupující povinen vrátit Zboží prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy obdržel výše uvedenou informaci od prodávajícího. Prodávající je poté povinen do 14 dnů ode dne převzetí vráceného Zboží vrátit kupujícímu kupní cenu. Obdobně se postupuje v případě řešení reklamace výměnou Zboží. Pokud ve výše uvedených případech kupující nevrátí reklamované Zboží prodávajícímu ve zmíněné čtrnáctidenní lhůtě, považuje se tato skutečnost za zpětvzetí reklamace kupujícím.

2.6. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2.7. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající kupujícímu rovněž potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení případně provedené opravy a doby jejího trvání, nebo mu písemně zdůvodní zamítnutí reklamace.

2.8. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím týkající se reklamace bude vedena prostřednictvím elektronické pošty na adresách info@brana-knihy.cz, v případě prodávajícího a adresy uvedené v čl. IV., odst. 1., bodu 1.3. VOP, v případě kupujícího, popř. písemně, kde adresami pro doručování jsou v případě prodávajícího adresa uvedená v čl. I. odst. 1 VOP a v případě kupujícího na adresa jím označená jako "Adresa pro dodání" ve formuláři "OBJEDNÁVKA", krok 2/3 "OBJEDNÁVKA - DODACÍ A FAKTURAČNÍ ADRESY".